НОВ БРАТСКИ ТАНДЕМ ВО МАКЕДОНСКАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

02.06.2014 21:12
AND_7914_resize

za tekst

Со по­ви­кот на мла­ди­от Мар­тин Ма­на­сков во ра­ко­мет­на­та ре­пре­зен­та­ци­ја на Ма­ке­до­ни­ја се фор­ми­ра нов брат­ски тан­дем во на­ци­о­нал­ни­от тим, отка­ко та­му ста­ро­се­де­лец е не­го­ви­от по­стар брат Де­јан. Брат­ски тан­де­ми во ма­ке­дон­ска­та ре­пре­зен­та­ци­ја Металург ве­ќе има два, а тоа се На­ум­че и Зла­тко Мој­сов­ски и Вел­ко и Ни­ко­ла Мар­ко­ски.

Се­ка­ко де­ка мно­гу ми по­ма­га тоа што мо­јот брат е ве­ќе дел од се­лек­ци­ја­та. Тој по се­кој тре­нинг ме со­ве­ту­ва и ми по­ма­га во прис­по­со­бу­ва­ње­то во ре­пре­зен­та­ци­ја­та. Не­го­во­то при­сус­тво на тре­нин­зи­те ми да­ва го­ле­ма си­гур­ност, ко­ја се­га, на по­че­то­кот од ре­пре­зен­та­тив­на­та ка­ри­е­ра, ми е по­треб­на – ре­че Мар­тин Ма­на­сков.

По­ста­ри­от Де­јан по по­ви­кот на Мар­тин има об­вр­ска плус во се­лек­ци­ја­та.

– Со до­а­ѓа­ње­то на Мар­тин до­бив ед­на об­вр­ска по­ве­ќе. Сѐ пра­вам тој до­бро да се чув­ству­ва во ре­пре­зен­та­ци­ја­та и што по­до­бро да се прис­по­со­би. На се­кој нов ре­пре­зен­та­ти­вец му тре­ба под­др­шка на по­че­то­кот од ка­ри­е­ра­та во све­ти­от дрес – ни из­ја­ви Де­јан Ма­на­сков.

Ре­пре­зен­та­ци­ја­та од ми­на­та­та не­де­ла се под­го­тву­ва во Охрид, за ба­раж-дво­ме­чот со Гр­ци­ја, за плас­ман на Свет­ско­то пр­венс­тво во Ка­тар во 2015 го­ди­на. Пр­ва­та сред­ба е в са­бо­та, во Ати­на, а ре­ван­шот е пред­ви­ден за 15 ју­ни во Скоп­је.

Михајло Постоловски, “Н.Македонија“.

Прочитано 4.928 пати

(3) Коментари

  1. А што е со Лазарови ?

  2. 4 para se i stoilovi ako gi smetas 5 para bravos samo sto manaskovi se dvajcata dobri vo toa se oddeluvaat od drugite

    • Стоилови не се браќа, ниту роднини, а ние наведовме дека има три братски двојки од Металург.

Напиши одговор на teo Откажи одговор


1 + = 4