Од утре почнува 11-от камп на ра­ко­мет­на­та ака­де­ми­ја Ме­та­лург

14.06.2016 19:13
DSC0089_resize7_resize

Ра­ко­мет­на­та ака­де­ми­ја Ме­та­лург утреќе го оз­на­чи по­че­то­кот на сво­јот 11-ти ра­ко­ме­тен камп, со кој тра­ди­ци­о­нал­но се­ко­ја го­ди­на ги за­о­кру­жу­ва тре­ни­ра­ње­то, нат­пре­ва­ру­ва­ње­то и дру­же­ње­то во ра­ко­мет­на­та ми­ни-ли­га.

Среќ­ни сме што и го­ди­на­ва сме ор­га­ни­за­то­ри на нај­ма­сов­ни­от ра­ко­ме­тен камп и што по не­го­во­то за­вр­шу­ва­ње по­втор­но ќе има­ме 350 за­до­вол­ни и среќ­ни де­ца, кои во те­кот на це­ло­то ле­то ќе ги рас­ка­жу­ва­ат сво­и­те до­жи­ву­ва­ња и им­пре­сии од ед­но­не­дел­на­та друж­ба, игра, за­ба­ва и тре­ни­ра­ње на лет­ни­от камп во Охрид. Дол­го­го­диш­на­та ма­сов­ност ни е до­вол­на по­твр­да де­ка сме ед­на од најм­но­гу­број­ни­те и нај­до­бри ра­ко­мет­ни шко­ли на Бал­ка­нот и сме­там де­ка сме ви­стин­ски при­мер ка­ко тре­ба да се ра­бо­ти со мла­ди­те ра­ко­мет­ни на­де­жи“ – вели ди­ре­кто­рот на ака­де­ми­ја­та Ме­та­лург, То­ни Ри­сте­ски.

DSC0229_resize8_resize

На го­ди­наш­ни­от камп на Ме­та­лург ќе учес­тву­ва­ат око­лу 350 де­ца од шко­ли­те во Скоп­је и низ Ма­ке­до­ни­ја, по­де­ле­ни во две сме­ни, поч­ну­вај­ќи од утре до 21 ју­ни, а по­тоа и од 21 до 27 ју­ни. Ид­ни­те ра­ко­ме­та­ри и ра­ко­ме­тар­ки од ака­де­ми­ја­та на Ме­та­лург ќе има­ат се­дум де­на да дру­га­ру­ва­ат, учат и да се за­ба­ву­ва­ат под буд­но­то око на сво­и­те тре­не­ри, кои пре­ку игра, за­ба­ва и друж­ба ќе се оби­дат на нај­ед­но­ста­вен на­чин да им ги до­ло­ват си­те уба­ви­ни на ра­ко­мет­на­та ма­ги­ја. За здрав­је­то и за без­бед­но­ста на де­ца­та ќе се гри­жи ле­кар­ски тим, кој ќе им би­де на рас­по­ла­га­ње 24 ча­са.

DSC0032_resize6-610x405

За тоа де­ка ра­ко­мет­на­та ака­де­ми­ја на Ме­та­лург е ед­на од нај­до­бри­те и нај­ус­пеш­ни­те збо­ру­ва и фа­ктот што го­ди­на­ва ја обе­ле­жи нај­ус­пеш­на­та се­зо­на во исто­ри­ја­та на клу­бот, осво­ју­вај­ќи ги ше­сте шам­пи­он­ски ти­ту­ли во мла­ди­те ка­те­го­рии. Ме­та­лург се­зо­на­ва е мла­дин­ски, ка­дет­ски и пи­о­нер­ски пр­вак во ма­шка и во жен­ска кон­ку­рен­ци­ја.

Тре­нин­зи­те на ра­ко­мет­ни­от камп на Ме­та­лург ќе се ре­а­ли­зи­ра­ат на спорт­ски­те те­ре­ни по­крај бре­гот на езе­ро­то, а нат­пре­ва­ру­вач­ки­от дел ќе се од­ви­ва во спорт­ска­та са­ла „Бил­ја­ни­ни из­во­ри“ и во са­ла­та на ОУ „Гри­гор Пр­ли­чев“ во Охрид.

DSC0092_resize10_resize

Та.Д.

Прочитано 684 пати

(0) Коментари

Напишете коментар


1 − = 0